Anodlaşdyrylan alýumin list

 • Anodlaşdyrylan çotga reflektiw alýumin plastinka

  Anodlaşdyrylan çotga reflektiw alýumin plastinka

  Oýlanýan alýumin plastinka, adatça, aýna alýumini aňladýar we şöhlelendiriji alýumin plastinkasynyň şöhlelendiriji tizligi 85% töweregi durnukly.Çyra yşyklandyryşynda, binagärlik bezeginde, bellik belgilerinde we beýleki pudaklarda giňden ulanylýan, ýylyň dowamynda dürli galyňlykdaky şöhlelendiriji alýumin plastinka önümleri bilen üpjün ediň.

 • 1050 1060 1070 3003 5052 alýumin list

  1050 1060 1070 3003 5052 alýumin list

  Alýumin list bilen üpjün ediji RAYIWELL MFG 1050 1060 1070 2024 3003 4017 5052 alýumin plastinka, anodlaşdyrylan alýumin list, çotga alýumin list, Aýna taýýar alýumin list, göwher alýumin plastinka, alýumin zynjyr plastinka, 5 bar alýumin plastinka, 3 bar alýumin plastinka rulony bilen üpjün edip biler bäsdeşlik bahasy.

 • gara anodlaşdyrylan alýumin list Bürünç anodlaşdyrylan alýumin plastinka

  gara anodlaşdyrylan alýumin list Bürünç anodlaşdyrylan alýumin plastinka

  Anodizasiýa bu alýumin oksid gatlagynyň galyňlygyny we berkligini ep-esli ýokarlandyrýan elektrolitiki prosesdir

  Gara boýag, esasanam alýumin reňklemek üçin düzülen boýaglaryň biridir.Boýag gözenekli anod örtük bilen sorulýar.Boýag näçe köp siňdirilse, reňk näçe çuň bolsa, şonça-da reňkini haýsy reňkde saklar

  Gara anodizasiýa Gara anodizasiýaanodlaşdyrylan metalyň ýüzüni gara reňk bilen ýerine ýetirýän proses.Anodizasiýa möhürlemezden ozal, metalyň oksid ýüzüni boýap bolýar.Bu önümiň daşky görnüşi möhüm bolanda edilýär.

  Anodlaşdyrylan alýumin köp sanly gurluşyk we binagärlik amaly üçin amatlydyr.Aneri gelende aýtsak, anodlaşdyrylan alýumin reňkleri gün şöhlesinde hiç haçan çip, gabyk ýa-da öçmez, köp söwda, senagat we sarp ediş programmalarynda meşhur bolar.Adaty programmalar daşky görnüşleri, şarjagazlary, penjire çarçuwalaryny, gapylary we beýleki gurluş goşundylaryny gurmak üçin gurluşyk böleklerini öz içine alýar.

  Alýumin erginleriniň hemmesini üstünlikli anodlaşdyryp bolmaýar.Dürli alýumin erginleri dürli häsiýetli örtükleri öndürýän dürli görnüşleri we mukdarda garyndy metallary öz içine alýar, olaryň käbiri az islenmeýär.

 • alýumin barlaýjy plastinka anodlaşdyrylan gara reňkli alýumin zynjyr plastinka

  alýumin barlaýjy plastinka anodlaşdyrylan gara reňkli alýumin zynjyr plastinka

  Gara alýumin zolakly plastinka, göwher plastinka ýa-da barlaýjy plastinka hem diýilýär.

  Markasyz preformirlenen ýörelgeleri bolan gara alýumin zolakly plastinka.Alýumin / marganes garyndysyndan ýasalan, gara alýumin zynjyr plastinka, pyçak plitalary, işleýiş tagtalary, palçykdan ýasalan gaplar we başgalar hökmünde ulanylýar.Arassa kesýär, tekiz gyrasy galdyrýar.Aýak plastinkasynyň gorag ýörelgeleri hem oňat görnüşini saklamaga we arassa saklamagy aňsatlaşdyrmaga kömek edýär.

  • Al metal garyndysy: 1000, 3000, 5000, 6000 seriýaly
  • Alu häsiýeti: O - H112, T3 - T8, T351 - T851 we ş.m.
  • Nusga: 1 bar, 2 bar, 3 bar, 5 bar we ş.m.
  • Görnüşi: tabak, rulon (rulon)
  • Giňligi: 900mm - 1600mm
  • Uzynlygy: 800mm - 8000mm
  • Galyňlygy: 0.8mm - 10mm

  Tehnologiýa: gyzgyn togalanan (DC), sowuk rulon (CC), guýma standart: ASTM B209, GB / T 3880, EN AW, DIN, MSRR, AMS, JIS, AISI, BS we ş.m.

  Omörite hyzmat: kabul ederlikli (OEM, ODM we ş.m.)

  Adingük porty: ingingdao, Şanhaý, Guan Guangzhouou we ş.m. Hytaýyň esasy porty

  Şahadatnamalar: GB / T19001-2016 / ISO9001: 2021, CE, SGS we ş.m.

  PVX goragy bilen ýarym ýalpyldawuk gara örtükli ýokary hilli gara alýumin zolakly plastinkamyzy görkezmek.Pollar, diwarlar, tirkegler, garaageslar, sport zallary we başgalar ýaly köp amaly we bezeg goşundylary üçin örän amatlydyr.

  Gara alýumin zynjyrdan ýasalan plastinka listlerimiz, bir tarapynda ýokary galdyrylan nagyşly alýumin listler bilen basylýar we soňra edepli, döwrebap görnüş üçin ýarym ýalpyldawuk gara reňk bilen örtülýär.ýörelge plastinkasyna ýörelge plitalary, barlag plitalary we / ýa-da durbar plitalary hem diýilýär.

 • Hytaý anodlaşdyrylan alýuminiý listden ýasalan mis reňkli anodizasiýa gara alýumin plastinkasyny süpürdi

  Hytaý anodlaşdyrylan alýuminiý listden ýasalan mis reňkli anodizasiýa gara alýumin plastinkasyny süpürdi

  Hytaý anodlaşdyrylan alýuminiý listden ýasalan mis reňkli anodizasiýa gara alýumin plastinkasyny süpürdi

  Anodlaşdyrylan alýumin listelektrolitiki passiwasiýa prosesine sezewar bolan alýuminiý örtüklerden ybarat, demir ýüzüne gaty, gaty goragly gorag berýär.Anodizasiýa prosesi netijesinde emele gelen gorag gatlagy, aslynda alýuminiň üstünde tebigy bar bolan tebigy oksid gatlagynyň ösmeginden has az zat.

  Thealýumin plastinkaanod okislenýär we üstünde galyňlygy 5-20 mikron, gaty anodlaşdyrylan film 60-200 mikrona ýetip bilýän alýumin oksidiniň inçe gatlagy emele gelýär.Theanodlaşdyrylan alýumin plastinkagatylygy we aşgazana garşylygy, 250-500 kg / mm2 çenli, gowy ýylylyga çydamlylygy, 2320K çenli gaty anodlaşdyrylan filmiň ereýän nokady, ajaýyp izolýasiýa we poslama garşy öndürijiligini ýokarlandyran naprýatageeniýe 2000V ýokarlandyrdy.Müňlerçe sagat ω = 0.03NaCl duz spreýinde poslamaz.Dwigatel silindrlerini ýa-da könelişmeýän beýleki bölekleri öndürmek üçin amatly bolan dürli çalgy ýaglaryny siňdirip bilýän oksid filminiň inçe gatlagynda köp mukdarda mikropor bar.

 • 1050 1060 6061 5052 anodlaşdyrylan alýuminiý list rulon

  1050 1060 6061 5052 anodlaşdyrylan alýuminiý list rulon

  1050 1060 6061 5052 anodlaşdyrylan alýuminiý list rulon
  Anodlaşdyrylan alýumin listelektrolitiki passiwasiýa prosesine sezewar bolan alýuminiý örtüklerden ybarat, demir ýüzüne gaty, gaty goragly gorag berýär.Anodizasiýa prosesi netijesinde emele gelen gorag gatlagy, aslynda alýuminiň üstünde tebigy bar bolan tebigy oksid gatlagynyň ösmeginden has az zat.

  Anodyň alýumin plastinkasy okislenýär we üstünde galyňlygy 5-20 mikron, gaty anodlaşdyrylan film 60-200 mikron bolup, üstünde inçe alýumin oksidi emele gelýär.Anodlaşdyrylan alýumin plastinka, 250-500 kg / mm2 çenli gatylygy we aşgazana garşylygy, gowy ýylylyga garşylyk, 2320K çenli gaty anodlaşdyrylan filmiň ereýän nokady, ajaýyp izolýasiýa we poslama garşy öndürijiligini ýokarlandyran 2000V naprýa .eniýe naprýa .eniýesini ýokarlandyrdy. .Müňlerçe sagat ω = 0.03NaCl duz spreýinde poslamaz.Dwigatel silindrlerini ýa-da könelişmeýän beýleki bölekleri öndürmek üçin amatly bolan dürli çalgy ýaglaryny siňdirip bilýän oksid filminiň inçe gatlagynda köp mukdarda mikropor bar.

  Anodlaşdyrylan alýumin plastinkamaşyn böleklerinde, uçar we awtoulag böleklerinde, takyk gurallarda we radio enjamlarynda, binanyň bezegi, maşyn jaýy, yşyklandyryş, sarp ediş elektronikasy, senetçilik, durmuş enjamlary, içerki bezeg, bellik, mebel, awtoulag bezegi we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

  Anodlaşdyrylan alýumin, reňk alýuminiň gözeneklerine aralaşmagyna mümkinçilik berýän elektro himiki proses arkaly döredilýär, netijede demir ýüzüniň reňkiniň hakyky üýtgemegine sebäp bolýar.Anodlaşdyrylan alýumin aşgazana we poslama has kyn we çydamlydyr.

 • Altyn çotgaly anodlaşdyrylan alýumin list

  Altyn çotgaly anodlaşdyrylan alýumin list

  Anodlaşdyrylan alýumin poslama we aşgazana çydamly bolup, ol öçmez, çip, gabyk ýa-da çişmez.Anodizasiýa, metal bölekleriniň üstündäki tebigy oksid gatlagynyň galyňlygyny ýokarlandyrmak üçin ulanylýan prosesdir.Poslama we könelişmä garşylygy ýokarlandyrýar we prosesiň dowamynda anodlaşdyrylan alýumin ýüzüni dürli reňklere boýap bolýar.

  Anodlaşdyrylan alýumin, reňk alýuminiň gözeneklerine aralaşmagyna mümkinçilik berýän elektrokimiki proses arkaly döredilýär, netijede demir ýüzüniň reňkiniň hakyky üýtgemegine sebäp bolýar.Anodlaşdyrylan alýumin aşgazana we poslama has kyn we çydamlydyr.Ak reňkli / çal reňkli lazerler.Üns beriň: diňe bir tarapy esasy we maska ​​bilen goralandyr.
  Anodlaşdyrylan alýuminleriň köpüsi iki tarapa reňkli bolup, aýlawly, göwher süýräp ýa-da lazer bilen nagyşly bolup biler.Lazer nagyşlary ak reňkli bellik döredýär.Anodlaşdyrylan alýumin sublimasiýa üçin maslahat berilmeýär.Reňkli anodlaşdyrylan alýumin, adatça bezeg goşundylarynda ulanylýar we daşarda ulanmak üçin amatly däl.Şeýle-de bolsa, atlas kümüş anodlaşdyrylan alýumin açyk howada ulanylyp bilner.

 • Anodlaşdyrylan bürünç çotga alýumin zolagy

  Anodlaşdyrylan bürünç çotga alýumin zolagy

  Alýumin erginleriniň ýokardaky klassifikasiýasynyň esasynda alýumin plitalary hem köp görnüşlere bölmek mümkin.Ilkinji möhüm ýörelge alýumin plastinka materialydyr.

  1050 1060 6061 5052 anodlaşdyrylan alýuminiý list rulon
  Anodlaşdyrylan alýuminiý list, elektrolitiki passiwasiýa prosesine sezewar bolan alýumin örtükden ybarat, üstünde gaty, gaty goragly gutarnykly metal önümidir.Anodizasiýa prosesi netijesinde emele gelen gorag gatlagy, aslynda alýuminiň üstünde tebigy bar bolan tebigy oksid gatlagynyň ösmeginden has az zat.