Biz hakda

BIZI

KOMPANI .A

Biz müşderä gönükdirilen, innowasiýa we gymmat bahaly önümçilik öndürijisi we Hytaýda öndürilen çig mal söwdagäri.
“Baosteel”, “Ansteel” ýaly “China Mill” -e we sowuk Rolled Steel list rulony / SPCC, Galvaniz polat polat / SGCC, Galvalume polat polat rulony / Aluzinc polat rulony, öňünden boýalan Galvanizli polat rulon / PPGI, sowuk rulon däl käbir polat kompaniýasyna wekilçilik etdik. däne gönükdirilen polat / CRNGO we alýumin zolak rulonlary.
Biz diňe bir polat materiallaryny satman, eýsem Hytaýdan ýörite gözleg hyzmatyny hem hödürleýäris

“RuiYi” Hytaýda alýumin garyndy plastinkasyny öndüriji we öndüriji bolup, müşderimizi dürli ugurlardan goramaga çalyşýan meşhur alýumin zawody bilen hyzmatdaşlyk edýäris.Zawodymyz 1997-nji ýylda esaslandyryldy, häzirki wagtda kompaniýanyň umumy işgäri 4000-den gowrak, şol sanda 300-den gowrak hünärmen tehniki işgär bar.

Kompaniýanyň maglumatlary

Markalar

RuiYI

Ualyllyk satuw

5000000-10000000

Kompýuter eksporty

90% - 100%

Iş görnüşi

Öndüriji, agent, eksportçy, söwda kompaniýasy, satyjy

Işgärleriň sany

100 ~ 120

Esasy bazar

Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Günbatar Europeewropa, Gündogar Europeewropa, Gündogar Aziýa, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar, Afrika, Okeaniýa, Bütin dünýäde

01

Görüş

Hytaýda alýumin metal üpjünçiliginiň iň oňat bir gezeklik çözgüdi bolmak.

02

Wezipe

Dünýä derejesindäki alýumin önümlerini hödürlemegi maksat edinýäris.Ajaýyp hil, üznüksiz ösüş, mümkinçilikler we özara peýdaly gatnaşyklar bilen biziň hyzmatymyzda we önümimizde doly kanagatlanmakdan başga hiç zat möhüm däl.

03

Taryh

Xiaoxian RuiYi täjirçilik söwda kärhanasy, Limited Hytaýda 10 ýyl bäri ýokary hilli alýumin garyndy materiallaryna ünsi jemleýär.Kiçijik bir iş hökmünde başladyk, ýöne indi Hytaýda alýumin önümçiligini öňdebaryjy üpjün edijileriň birine öwrüldik.

Esasy artykmaçlygymyzy saýlaň

Xiaoxian Ruiyi täjirçilik söwda kärhanasy

2

Hilini üpjün etmek üçin uly inwentar

Daşary ýurtdan iberilýän sargytdan başlap, taýýar önümleriň hünär derejesiniň 100% -den ýokarydygyna göz ýetirmek üçin üç sany hil barlagy geçirilýär.Uly inwentarlarymyz bar we müşderileriň aksiýa krizisinden we aksiýa ýetmezçiliginden alada galmazlygy üçin müşderilere ýeterlik üpjünçilik berip bileris.

1

Wagtynda eltip bermek we çykdajylary tygşytlamak

Müşderi sargyt bereninden soň, önüm önümleri şol gün iberiljekdigini wada berýäris.Xiaoxian Ruiyi täjirçilik söwda kärhanasy, içerki we daşary ýurtly müşderiler üçin ýokary hilli önümleri tüýs ýürekden üpjün edýär we müşderilere kanagatlanarly önümler berýär.

5

Aýratyn hyzmat tejribesi

Müşderileriň harytlary ygtybarly alyp biljekdigini, pikirlerini we tekliplerini yzygiderli diňläp biljekdigini we öz meselelerimiz hakda pikirlenip biljekdigimizi üpjün etmek üçin kompaniýamyzyň her bir buýrugy wagtynda ýerine ýetirjekdigine söz berýäris.Müşderilere rahatlyk duýsun.

QC tertibi

Alýumin garyndylary önümçiligiň ähli döwründe ýokary hilli önümi saklaýar.Ingot we gum gowşurylandan başlap, ahyrky ölçeg barlagyna çenli, her guýma talaplary üçin proses dolandyryş kagyzlarynda görkezilişi ýaly ähli önümlere ep-esli üns berilýär.

Hil desgalarynda metal derňewi üçin köpçülik spektrometri, çäge gözegçilik SPC, fiziki synag, boýagyň aralaşmagy, rentgen, basyş synagy we elektron ölçegli barlag bar.Giňişleýin ýazgy ulgamy doly yzarlamak üçin maglumatlary ýygnaýar.Kompýuterleşdirilen önümçilige gözegçilik programmalarynyň sungaty, gündelik önümçiligiň ýagdaýyny yzygiderli üpjün edýär.

Alýuminiý garyndylary, esasanam kyn programmalarda geljekki müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin dowam etdirilýän desga we prosesi gowulandyrmak programmasy arkaly hiline bagyşlanmagyny dowam etdirýär.

Biz hakda bilmek isleýän zatlaryňyzyň hemmesi