Biz hakda

BIZI

KOMPANI .A

Müşderä gönükdirilen, innowasiýa we gymmata esaslanýan önümçilik üpjünçisi we Hytaýda öndürilen çig mal söwdagäri.
“Baosteel”, “Ansteel” ýaly “China Mill” -e we sowuk Rolled Steel list rulony / SPCC, Galvaniz polat polat rulony / SGCC, Galvalume polat polat rulony / Aluzinc polat rulony, Öň reňklenen Galvaniz polat rulony / PPGI, sowuk rulon däl däne gönükdirilen polat / CRNGO we alýumin list rulonlary.
Biz diňe bir polat materiallaryny satman, eýsem Hytaýdan ýörite gözleg hyzmatyny hödürleýäris

RuiYi, Hytaýda alýumin garyndy plastinkasyny professional üpjün ediji we öndüriji bolup, müşderimizi dürli ugurlardan goramaga çalyşýan meşhur alýumin zawody bilen hyzmatdaşlyk edýäris.Zawodymyz 1997-nji ýylda esaslandyryldy, häzirki wagtda kompaniýanyň umumy işgäri 4000-den gowrak, şol sanda 300-den gowrak hünärmen tehniki işgär bar.

Kompaniýanyň maglumatlary

Markalar

RuiYI

Ualyllyk satuw

5000000-10000000

Kompýuter eksporty

90% - 100%

Iş görnüşi

Öndüriji, agent, eksportçy, söwda kompaniýasy, satyjy

Işgärleriň sany

100 ~ 120

Esasy bazar

Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Günbatar Europeewropa, Gündogar Europeewropa, Gündogar Aziýa, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar, Afrika, Okeaniýa, Bütin dünýäde

01

Görüş

Hytaýda alýumin metal üpjünçiliginiň iň oňat bir gezeklik çözgüdi bolmak.

02

Wezipe

Dünýä derejesindäki alýumin önümlerini bermäge borçlanýarys.Biziň üçin ajaýyp hil, üznüksiz ösüş, mümkinçilikler we özara peýdaly gatnaşyklar bilen hyzmatymyzda we önümimizde doly kanagatlanmakdan has möhüm zat ýok.

03

Taryh

Xiaoxian RuiYi täjirçilik söwda kärhanasy, Limited Hytaýda 10 ýyl bäri ýokary hilli alýumin garyndy materiallaryna ünsi jemleýär.Kiçijik bir iş hökmünde başladyk, ýöne indi Hytaýda alýumin önümçiligini öňdebaryjy üpjün edijileriň birine öwrüldik.

Esasy esasy artykmaçlygymyzy saýlaň

Xiaoxian Ruiyi täjirçilik söwda kärhanasy

2

Hilini üpjün etmek üçin uly inwentar

Daşary ýurtdan iberilýän sargytdan başlap, taýýar önümleriň hünär derejesiniň 100% -den ýokarydygyny anyklamak üçin üç sany hil barlagy geçirilýär.Uly inwentarymyz bar we müşderileriň aksiýa krizisinden we aksiýa ýetmezçiliginden alada galmazlygy üçin müşderilere ýeterlik üpjünçilik berip bileris.

1

Wagtynda eltip bermek we çykdajylary tygşytlamak

Müşderi sargyt bereninden soň, önüm önümleri şol gün iberiljekdigine söz berýäris.Xiaoxian Ruiyi täjirçilik söwda kärhanasy, içerki we daşary ýurtly müşderiler üçin ýokary hilli önümleri tüýs ýürekden üpjün edýär we müşderilere kanagatlanarly önümler berýär.

5

Aýratyn hyzmat tejribesi

Müşderileriň harytlary ygtybarly alyp biljekdigini, pikirlerini we tekliplerini yzygiderli diňläp we öz meselelerimiz hakda pikirlenip biljekdigini üpjün etmek üçin kompaniýamyzyň her bir buýrugy wagtynda ýerine ýetirjekdigine söz berýäris.Müşderilere rahatlyk duýsunlar.

QC tertibi

Alýumin erginleri önümçiligiň ähli döwründe ýokary hilli önüm saklaýar.Ingot we gum gowşurylandan başlap, ahyrky ölçeg barlagyna çenli, her guýma talaby üçin proses gözegçilik kagyzlarynda görkezilişi ýaly ähli önümlere uly üns berilýär.

Hil desgalarynda metal derňewi üçin köpçülik spektrometri, guma gözegçilik SPC, fiziki synag, boýagyň aralaşmagy, rentgen, basyş synagy we elektron ölçegli barlag bar.Giňişleýin ýazgy ulgamy, doly yzarlamak üçin maglumatlary ýygnaýar.Kompýuterleşdirilen önümçilige gözegçilik programmalarynyň döwri, wagt gowşurylyşyna yzygiderli mümkinçilik berýän gündelik önümçilik ýagdaý täzelenmelerini üpjün edýär.

Alýumin erginleri, esasanam kyn programmalarda geljekki müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin dowam edýän desga we prosesi gowulandyrmak programmasy arkaly hiline wepalylygyny dowam etdirýär.

Biz hakda bilmek isleýän zatlaryňyzyň hemmesi