6061 6063 Alýumin profilleri

Gysga düşündiriş:

RAYIWELL MFG, 6061 6063 alýumin profilini, Alýumin ekstruziýa bölümlerini, T ýeri alýumin profillerini, senagat alýuminiý profillerini, T-ýeri alýumin profillerini, alýumin profillerini we T ýeri alýumin profilini öňdebaryjy üpjün ediji we öndürijidir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ösen we ýokary ýöriteleşdirilen alýumin ekstruziýa profillerini öňdebaryjy öndüriji hökmünde.Customöriteleşdirilen alýumin profillerini, alýumin ekstruziýalaryny we uly gurluş ekstruziýasyny hödürleýäris.Alýumin profilleri maşyn we zawod gurluşygy üçin amatlydyr.Uly artykmaçlyk, profilleriň pes agramy we çeýe baglanyşyk tehnologiýasydyr.

6061 6063Alýumin profilleriöndüriji Hytaýdan RAYIWELL MFG.Alýumin profillerini 1024, 2011, 6063, 6061, 6082, 7075 we alýumin profilleriniň beýleki garyndy derejelerine bölmek bolar, şolardan 6 seriýasy iň köp ýaýran.Dürli bahalaryň arasyndaky tapawut, gapylar we penjireler üçin köplenç ulanylýan alýumin profillerinden başga, dürli metal komponentleriniň gatnaşygy dürli-dürli, 60 seriýa, 70 seriýa, 80 seriýa, 90 seriýa we perde diwar seriýasy ýaly binagärlik alýumin profillerinden başga-da. , senagat alýumin profilleri üçin takyk model tapawudy ýok we öndürijileriň köpüsi olary müşderileriň hakyky çyzgylaryna görä gaýtadan işleýärler.

Alýumin profilleriýerüsti bejergisi bar

1. Anodlaşdyrylan alýumin
2. Alýuminiň elektroforetiki örtügi
3. Poroşok bilen örtülen alýumin
4. Agaç däne geçiriji alýumin
5. Ftorokarbon sepilen alýumin
6. Jaýlanan alýumin (mehaniki ýalpyldawuk we himiki ýalpyldawuklara bölünýär, şolaryň arasynda himiki polishing iň gymmat we iň gymmat bahadyr)

Alýumin profilleri, ekstruziýa prosesi arkaly şekilli zatlara öwrülen alýumin erginlerinden emele gelen önümlerdir.Alýuminiň fiziki aýratynlyklarynyň özboluşly utgaşmasy esasan bu prosese baglydyr.Alýumin ekstruziýalary birnäçe ugurda ulanylýar, sebäbi bu metal: Güýçli we durnukly.

Alýumin profiliniň görnüşleri

  1. Boş şöhle.
  2. Kwadrat görnüşi.
  3. SD alýumin profil.
  4. RCW tertibi.
  5. Gapy bölümi.
  6. Louver profil.
  7. T bölüm

Alýumin we beýleki garyndy elementlerinden ýasalan alýumin önümleri.Adatça guýma, ýasama, folga, tabak, zolak, turba, çybyk, profil we ş.m. gaýtadan işlenýär we soňra sowuk egilmek, arra, burawlamak, ýygnamak we reňklemek arkaly gaýtadan işlenýär.Esasy metal elementi alýuminiý bolup, alýuminiň işleýşini gowulandyrmak üçin käbir garyndy elementlerini goşýar

Elektroforezalýumin

1. Güýçli poslama garşylyk: üstünde kislota, aşgar we duz poslamagynyň öňüni alyp biljek ýokary poslama garşy öndürijilik bar.Gurluşygyň poslama garşy iň oňat görnüşi.
2. Kanagatlanarly öndürijilik ömri, hatda agyr we ýowuz şertlerde-de, poslama, garramaga, solmazlyga ýa-da ýykylmazdan 50 ýyldan gowrak ömri üpjün edip biler.
3. El duýgusy tekiz we näzik, daşky görnüşi açyk we owadan.Ajaýyp.Dürli reňkler bar.
4. Boýag filminiň gatylygy ýokary.Surat çekmek we oýmak üçin alýumin ruçkasynyň 3H-den ýokarydygyna çydap biler

Okislenme alýumin profilleri
Substrat anod hökmünde ulanylýar, elektroliz üçin elektrolitde ýerleşdirilýär we alýumin materialyny emele getirmek üçin substratyň üstünde emeli usulda gorag oksidi filmi emele gelýär.
Uçurym materialynyň esasy aýratynlyklary:
1. Güýçli aşaga garşylygy, howa garşylygy we poslama garşylygy bar.
2. Siziň talaplaryňyza has laýyk gelýän substratyň üstünde dürli reňkler emele getirip biler.
3. Dürli gurluşyk we senagat materiallaryny öndürmek üçin amatly gatylyk.

(1) Gurluşyk üçin alýumin
1. Dam: 1050, 1100, 3105, 5052
2. idenceaşaýyş jaýy, ammar, zawod, ofis, dükan: 1050, 1100, 3003, 5005, 5052, 6063 tagtalar, profiller
3. Gat tagtalary, içki diwarlar, bölümler: 1100, 5005, 6063 tagtalar, profiller
4. Howalandyryş deşikleri, tutawaçlar, yşyklandyryjy: 1080, 5052, 5N01, 6063 profil, tabaklar
5. Gapy: 1050, 1100, 5005, 5052, 6063 tagtalar we profiller
6. Öçürijiler: 5052, 5182 tagta
7. Perde penjiresiniň demir ýoly: 5052, 6063 şekilli tabak, tabak
8. Panel gapy we gapy ýapragy: 5052, 6063 tagtalar, şekiller, turbalar
9. Berkidiji penjire: 1100, 5052, 6063 şekiller, tabaklar
10. Penjiräniň çarçuwasy: 6063 profil
11. Diwar: 5052, 6061, 6N01, 6063, 5056 tagtalar, profiller, simler
12. Balkon: 5052, 6063, 6N01 profil

(2) Senagat taýdan ulanmak üçin alýumin
1. identol kesgitlemesi: 5052, 6061, 6063 tabaklar we profiller
2. Hususy ýollar üçin beýik diwar: 6061, 6N01, 6063, 5083 şekiller, tabaklar, turbalar
3. Yşyklandyryş sütüni: 5052, 5083, 6063 turbalar
4. Köprüler, basgançakly köprüler: 5083, 6061, 6N01, 7003, 7N01 profiller, tabaklar, turba listleri, profiller
5. Ses izolýasiýa diwary 1100, 5052, 6063 şekiller, tabaklar, turbalar
6. Meşhur kiçi gurluşlar: 2014, 5052, 5083, 6061 6N01, 6063, 7003, 7N01 profiller, tabaklar, turbalar
7. Trolleý: 5083, 6101, 6063, 7003 profil
8. Baglanyşyksyz çyzyklaryň gurluşy: 5052, 5083, 6061, 6N01, 7003, 7N01 şekiller, tabaklar, turbalar
9. Oba hojalygy in engineeringenerligi üçin arka plastinka: 7N01, 7003 profil
10. Skaf (gämi gurluşygy we gurluşyk üçin): 5052, 6N01, 6063 tabaklar we profiller
11. Derwezesi: 5052, 5083 tagtalar, şekiller
12. Örtügi: 6063 profil

(3) Elektrik enjamlarynyň bölekleri üçin alýumin materiallary
1. Adaty bezeg maksatlary: 1080, 1070, 1050, 6063 tagtalar we profiller
2. Güýçli elektrik ýokarky oturgyç we hyzmat ediş tagtasy: 1100, 5052, 5082 tagta
3. Bejeriş gutusy, kondensator gutusy: 1100, 1050 tagta
4. Elektrik kondensatorlary: 1085, 1070, 1050 folga
5. Üýtgeýän batareýa: 1100, 1050, 1070, 5052 tabak, folga
6. Rulman: 2011, 2017 hasa, turba
7. Gatygepleýjiniň çarçuwasy: 1100, 5052 tagta
8. Düwme: 2011, 5052, 5056, 6063, 6262 hasa, tabak
9. Tagtany ýapanyňyz üçin sag boluň: 1100, 5052 tagta
10. Zao Han ýeňil topuň metal ýüregi: 3004 tagta
11. uminagty metal ýürek: 1100 tabak
12. Gabyk gyzdyryjy: 1100, 3003, 6063 turbalar
13. Geçiriji turba: 1050, 3003, 6063 şekil, turbalar
14. icarymgeçiriji ýylylyk ýygnaýjy: 1050, 6063 tabak, şekil
15. Telewizoryň ýer simleri: 1100, 3003, 6063 turbalar
16. Telewizor şkafy: 5052 tagta
17. VTR silindr: 2018, 2618 çybyk
18. VTR guşak gollanmasy: 5052, 5056, 6063, 7003 şekil, turbalar
19. Magnit kwadrat plastinka: 5086 tabak
20. Magnit deprek: 2025, 2218, 4032 galp önümler
21. Radar ýer simleri we gap-gaç antennasy: 6061, 6N01, 6063 profil
22. Motor çarçuwasy: 1050, 6063 tabaklar, şekiller
23. Aýlanýan rulon: 1060, 6101 profil, 2024, 7N01 profil, 1060, 6101, 6061, 6063 profil, tabak, turba
24. Kabel örtügi: 1050 turba, tabak
25. ventilyasiýa fanatlary: 1100, 3003, 5052 tagta
26. Elektrik bişiriji: 1100, 3003, 3004, 5N01 tabaklar
27. Poli sowuk kagyz: 1100, 1200, 1050, 3003, 7072 tabak
28. Göçüriji deprek: 1050, 3003, 6063 turbalar

4) Ajaýyp maşynlar we gaplamak we düşürmek üçin gaplar üçin alýumin materiallary
1. Optiki takyk mehaniki gatnaşyk
(1) Kamera korpusy: 5052, 5056, 6262 turba, hasa
(2) Kamera kamera enjamy: 1100, 5N01 tagta
(3) Komponent görnüşleri: 2011, 5056, 6262 çybyk
(4) Klawiatura: 1050, 1100 tagta
(5) Dişli enjamlar we ýokarky tabaklar: 2014, 2017, 5083 tabak
2. Süýüm gatnaşyklary
(1) Guşak çarçuwasy: 6063, 7003 profil
(2) Dokma maşynynyň gurluşy: 2014, 7075, 7N01, 7003 şekil, çybyklar
(3) Egirme: 2017, 2024, 7075 çybyk
(4) Gap: 6061, 6N01, 6063, 7N01 turba
(5) Ekran, çap we boýag çarçuwasy: 6063 görnüş
(6) Uçar: 7003 turba
(7) Egriji gap: 2017, 7N01 tabak, ýasalan

3. Senagat tokaý hojalygynyň, suw önümleriniň, gaplaýyş we gaplaryň arasyndaky gatnaşyk
(1) Tüwi çekiji maşyn, nahal gutusy: 5052 tagta
(2) Oturyjy tutawaçlar: 5056, 6063, 6N01, 7003 turbalar
(3) Saklaýyş kitaphanasy: 5052, 5083 tagta
(4) Fireangyn söndüriji turba: 5052, 6063 turba
(5) Köp süýt çüýşesi: 1050, 1100, 3003, 5052 tabak
(6) gapaklar: 1100, 3003, 3105, 5052 tabak
(7) Alýumin gaplar: 3004, 5052, 5082, 5182 tabak
(8) Piwo kegleri: 1050 tagta
(9) Balyk ammary: 5052, 5083 tabak
(10) Huoxi dem almak üçin pes basyşly silindr: 2017, 5056 galp önüm
(11) Suwuklandyrylan gaz silindri: 5052, 5083 tabak
(12) Gaplamak üçin gap: 1N30, 8021, 8079 folga
(13) Bats: 6061, 6N01, 6063, 7001, 7178 turbalar
(14) ýaý we ok: 2024, 7075, 7078 turbalar
(15) quaryşyň görnüşleri: 6061, 6N01, 6063, 7N01, 7003 şekil
(16) Adynyň belgisi: 1050, 1070, 1080 tabak
(17) Çap ediş tagtalary: 1050, 1100, 3003 tagtalar
(18) Basseýn: 5052, 5083, 6063 tagtalar, şekiller
(5) Himiki gurnama üçin alýumin materiallary
1. LNG gaz barreli turba turbalaryny ýakmak: 3003, 5052, 5083, 6063 tabaklar, turbalar, şekiller
2. Howa gazyny bölýän enjam: 1050, 1100, 3003, 4043, 5052, 5083, 5154, 6063, 6151, 6951 turbalar, profiller, plitalar
3. Himiki gaplar üçin turbalar: 1050, 1070, 3003, 5052, 5083 tabaklar, turbalar, örtükli materiallar
4. Wodorod oksidi oturtmak: 1070, 1080, 5652, 5254 turbalar, tabaklar, çybyklar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler